Alapító okirat

Alapszabály, Budapest 1994

1.§. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az egyesület neve: Alapozási Vállakozók Szövetsége
 2. Az egyesület székhelye : 1062 Budapest, VI. Andrássy út 98.
 3. Az egyesület országos, önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet, mely a mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a társaság alapszabálya szerint működik.

2.§. AZ EGYESÜLET CÉLJA

A Szövetség célkitűzései a következök:

 1. Az egyesület a Tagság szakmai szempontjainak kifejezésre juttatása az érdekelt vagy érintett intézmények irányában, a speciális alapozási technológiák területén a szakmai tevékenység társasági keretek közötti támogatása, a tudományos kutatás előmozditására, a műszaki szabályozók kidolgozása, aminőségügy fejlesztése, a szerződések tartalmi irányelveinek elkészítése.
 2. A Szövetség tagjai közös szakmai érdekeinek előmozdítása, a színvonalas munka szabályainak tőkéletesítése, valamint a műszaki kompetencia, a biztonság és az innovációs tevékenység magas színvonalának fenntartása.

3.§. AZ EGYESÜLET FELADATAI

A célok mégvalósítása érdekében a társaság a speciális alapozások területén kűlönösen az alábbi feladatokat látja el:

 1. A kutatási témákra javaslatot tesz, kutatási programokat kidolgoz, koordinál. A kutatási munkák eredményeinek kiértékelésében részt vesz, a kutatási eredmények terjesztését és bevezetését segíti elő.
 2. Műszaki szabályzatokat dolgoz ki, szerződésmellékletek, irányelvek, útmutatók, ajánlások formájában.
 3. Kidolgozza és javaslatot tesz az speciális alapozások területén előforduló szerződések tartalmi követelményeire, irányelveire. Szerződésajánlásokat, mellékleteket, irányelveket és útmutatókat készít.
 4. Az speciális alapozások minőségi szinvonalának emelése érdekében a követelményrendszerre ajánlásokat dolgoz ki. Véleményt nyilvánít a minőséget értintő kérdésekben.
 5. Előmozdítja a kapcsolat felvételét, fenntartását, segíti az együttműködést a társaság és más szervezetek, országos területi, vagy helyi szervek, illetve szervezetek között, a társaság tagjai között, a társaság tagjai és a más szervezetekhez tartozó, vagy azon kivüli tagok, illetve személyek között bel- és kűlföldön egyaránt.
 6. Kapcsolatot tart a speciális alapozási anyagokat, felszereléseket, berendezéseket gyártókkal és forgalmazókkal.
 7. Együttműködik az Európai Unió hasonló szevezeteivel, elsősorban az EFFC-vel.

4.§ TAGSÁGI VISZONY

 1. Az egyesületnek alapító tagja lehet minden Magyarországon bejegyzett alapozási technológiával foglalkozó (cölöp, résfal, injektálás, horgonyzás, szádfalazás, jet-grouting stb.) speciális ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szervezet, valamint olyan természetes személy aki az előbbi vállalatok alkalmazottja, aki a társaság alapszabályait elfogadja.
 2. Az egyesületnek a jövőben csak az (1) bek.-ben körülírt gazdasági társaság lehet.
 3. Az egyesületbe szervezetként belépő tagok jogaikat írásban meghatalmazott képviselőik útján gyakorolják. Egy tagnak több képviselője is lehet, de ilyenkor meg kell határoznia a közgyűlésen szavazati joggal rendelkező teljes jogú képviselőt.

5.§. TAGDÍJ

 1. A tagok éves díjat fizetnek. A tagdíj mértéke figyelembe veszi a képviselők számát, nagyságát a közgyűlés határozza meg.
 2. A tagdíjak évenként esedékesek, de negyedévenkénti részletfizetés is lehetséges. Az éves tagdíj fizetése január 1. és március 1. között esedékes.
 3. A tag köteles a tagdíjat befizetni a belépést követő 30. napon belül.
 4. A kőzgyűlés jogosult különleges esetekben egy-egy alkalommal a tagdíjat mérsékelni.

6.§. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

 1. Tagságra vonatkozó minden egyes kérést írásban kell az elnökségnek benyújtani és azt két Tagnak kell támogatnia. A Tagságra vonatkozó minden egyes kérelmezönek be kell nyújtania az Alapozó Vállalkozók Szövetsége által megkívánható azon adatokat, amelyek lehetövé teszik tagságra jogosultságuk megállapítását és kötelesek jelen szabályzat betartását vállalni.
 2. Az ügyvezető elnökség döntése ellen kifogást, vagy panaszt a közgyűléshez lehet benyújtani.
 3. A tagokról és a tagdíjbefizetésekről nyilvántartást kell vezetni.

7.§. TAGSÁGI VISZONY MEGSZÜNÉSE

 1. A tagsági viszony megszünik:
  • A tag kilépésével, a kilépés évének december 31. napján.
  • A tag kizárásával, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelésének napján.
  • A tagot a cégnyilvántartásból törlik.
 2. A közgyűlés a tagok sorából kizárhatja azt, aki a társaság alapszabályát megsérti, vagy a társaság céljait súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy magatartásával a társaságnak jelentős erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz, vagy tagdíjat nem fizet.
 3. A tagsági viszony évközbeni megszűnése esetén a befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.
 4. A tagnak három hónappal előzetesen a pénzügyi év vége előtt értesítést kell küldenie a Szövetségbő1 való kilépési szándékáról; az ilyen értesítés elmulasztása esetén a tag köteles a következ6 évi befizetésre.

8.§. A TAG JOGAI

 1. A tag jogosult részt venni a társaság munkájában.
 2. Bármely tag megválasztható az egyesület képviseletére. A képviseletre minden esetben írásban megbízott tag képvíseli az őt megválasztott tagságot, illetve az egész szervezetet.
 3. Minden tagnak szavazati joga van.
 4. A tag megválasztható a társaság valamennyi iisztségének betöltésére.
 5. A tag jogosult rendszeres, tájékoztatást kapni a társaság tevékenységéről és jogosult részt venni a társaság által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményének hangot adni, javaslatot tenni.
 6. A tag jososult a társaság szolgátatásainak igénybevételére.
 7. Az egyesület nevében csak a képviseletre megbizott tag és/vagy az ügyvezető elnök jogosult nyilatkozni, illetve eljárni.

9.§. TAG KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A tag köteles betartani az egyesület alapszabályát.
 2. A tag köteles önként vállalt feladatainak maradéktalanul eleget tenni.
 3. A tag etikus magatartást köteles tanúsítani.

10.§. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 1. Az egyesület bevétele a tagdíj, önkéntes felajánlás, vagy hozzájárulás.
 2. Az egyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik, nem nyereségorientált, gazdálkodó tevékenységet is végezhet.
 3. Az előző évi költségvetés beszámolóját, valamint a tárgyévi költségvetés tervét évente közgyűlésen kell jóváhagyni március 1-ig.
 4. A költségvetéssel kapcsolatban csak írásos előterjesztést lehet tenni.
 5. Az egyesület pénzeszközeit csak az alapszabályzatnak megfelelő, illetve a közgyűlés által jóváhagyott célokra szabad felhasználni.
 6. Az egyesület vagyonát megszünés esetén, az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezők között a társaság megalakulása óta összesen befizetett tagdíjak arányában kell felosztani.

11.§. TÁRSASÁG SZERVEZETE

 1. Az egyesület szervezetei:
  • közgyűlés,
  • ügyvezető elnökség,
  • munkacsoportok,
  • tanácsadó bizottságok.

12.§. KÖZGYŰLÉS

 1. Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége, a közgyűlés. A közgyülésen az egyesületben szervezetként lévő tagok meghatalmazott, szavazati joggal rendelkező képviselőjük útján vesznek részt.
 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
  • az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása,
  • az éves költségvetés, valamint ezek végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása,
  • a tagdíj megállapítása, illetve mérséklése,
  • a tag felvétele, vagy kizárása,
  • az állandó, vagy eseti képviseletre való megválasztás,
  • az egyesület más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának, vagy megszűnésének kimondása,
  • az ügyvezető elnökség megválasztása, felettük a munkáltatói jog gyakorlása,
  • a munkacsoportok, valamint a tanácsadó bizottságok vezetőinek megválasztása, költségtérítésük és tiszteletdíjuk megállapítása.
 3. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni, valamint akkor, ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri. A közgyűlésre, a napirendre, a hely és az időpont írásbeli közlésével, legalább tíz nappal korábban meg kell hívni a társaság valamennyi tagját.
 4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van. A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 5. A közgyűlésen a tagok képviselői és a meghívottak vehetnek részt. Szavazati joggal csak a társaság tagjai rendelkeznek. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, kivéve, ha a közgyűlés másképp dönt. Egyenlő szavazat esetén az ügyvezető elnök szavazata dönt. A közgyűlés az ügyintéző és képviseleti szervét is egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással választja meg.
 6. A közgyűlés jelenlevő tagjai egyharmadának javaslatára titkos szavazást rendelhet el, továbbá dönthet úgy, hogya határozat minősitett szótöbbséggel érvényes.
 7. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az ügyvezető elnök és két tag hitelesít. A közgyűlési jegyzőkönyveket a tagoknak 30 napon belül meg kell küldeni.

13.§ ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG

 1. Az ügyvezető elnökség a társaság operatív irányító, ügyintéző szervezete, mely két közgyűlés között irányítja a társaság munkáját.
 2. A tisztségviselőket két éves időtartamra választják. Az ügyvezető elnökség az elnökből, az alelnökből és a titkárból áll. Az elnököt hivatalában az alelnök, az alelnököt hivatalában a titkár követi kivéve, ha a közgyűlés másként dönt. Hacsak ha a közgyűlés másként nem dönt, a Szövetség minden egyes tisztségViselóje más-más tag képviselője.
 3. Az elnök feladata, hogy a társaság közgyűlése által meghatározottak szerint segítse és végrehajtsa a társaság céljaival kapcsolatos tevékenységeket és feladatokat, biztositsa és előkészitse a tevékenységek szakmai, tárgyi feltételeit, végezze és szervezze a tagság részére nyújtott szolgáltatásokat, képviselje a szövetséget.
 4. A társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető elnök gyakorolja.
 5. Az egyesületet az elnök képviseli.

14.§. MUNKACSOPORTOK ÉS TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOK

 1. Az egyesület feladatainak elvégzésére munkacsoportokat és tanácsadó bizottságot alakithat határozott időre.
 2. A munkacsoportok és tanácsadó bizottság tagjaiként a szakterületükön különlegesen nagy tapasztalatokkal és tekintéllyel rendelkező szakemberek közül kell felkérni.
 3. A munkacsoportok és tanácsadó bizottság vezetői tagjai az ügyvezető elnökségnek, megbizatásuk a közgyűlés választása alapján határozott időre szól.
 4. A munkacsoportok és tanácsadó bizottságoknak a munkájukért tiszteletdíj adható.

16.§. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény az irányadó.
 2. Ezt az Alapszabályt az 1994. szeptember 22.-i alakuló közgyűlése fogadta el és ezen a napon hatályba lépett.

Budapest, 1994. szeptember 22.

 

Zsigmondi András s.k.
Elnök


Alapító okirat

Alapító okirat
Adobe PDF file, kB
2010. október 17.